ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЕНУАЙЪР България ЕООД
Датата на публикуване: 18.11.2023
Настоящият документ представлява Общи правила за предоставяне на услугата на NOCOINS, достъпна на уеб сайта: nocoins. today.
Документът представлява и Общи правила за използване на настоящия уеб сайт. Ето защо посетители, които не са съгласни с тях следва да го напуснат

I. ДАННИ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. ЕНУАЙЪР България ЕООД (наричано по-долу NWIRE Bulgaria EOOD) е дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, вписано в ТР към Агенцията по вписванията с ЕИК 207343637, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Солунска“ 40, ет. 2.
2. За контакти можете да използвате имейл адрес: support@nocoins.today.

I. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

1. Уеб страницата на NOCOINS и уеб платформата на NOCOINS са страницата на NOCOINS, https://nocoins.today/.
2. „Услуга“ означава услугата, предоставяна от NWIRE Bulgaria EOOD на Партньора съгласно индивидуалния договор между страните и описанието в Раздел III по-долу.
3. „Посетители на уеб сайта NOCOINS” са всички лица, които са достъпили и използват уеб сайта. По-конкретно те могат да бъдат групирани както следва:
3.1. „Партньор“ означава юридическо или физическо лице, което е страна по този Договор и което поръчва и използва Услугата, предоставяна от NWIRE Bulgaria EOOD. Дейността на Партньора може да бъде всеки бизнес, който работи с крайни клиенти и не е забранен от закона, включително, но не само: хотелиерски и ресторантьорски бизнес, фризьор, банков клон, куриер, доставки по домовете и много други.
3.2. “Клиент” означава клиент на Партньора, който предоставя башкиш по безкасов начин. Същият използва уеб сайта и уеб платформата без да е необходимо заплащане или предварителна регистрация, чрез сканиране на предоставен уникален QR код.
4. „Безкасов бакшиш“ означава цифрово плащане, извършено през мобилно устройство през уеб платформата NOCOINS и обработено чрез платформата за онлайн плащане Stripe.
5. „Stripe” е платежната система, която следва да бъде използвана за трансфер на бакшиш. Плащанията от страна на Клиента се извършват в съответствие с Общите условия на Stripe, които могат да бъдат достъпени на: https://stripe.com/en-bg/privacy.
6. „Лични данни“ са всякакви данни на Посетител на уеб сайта NOCOINS, които са предоставени в хода на използване на Услугата.

III. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

7. Предоставяната от NWIRE Bulgaria EOOD услуга дава възможност на клиентите на Партньора да платят безкасови бакшиши и да предоставят обратна връзка за полученото от Партньора или негови служители обслужване. NWIRE Bulgaria EOOD представлява посредник между Клиента и Партньора. Услугата не представлява по никакъв начин каквато и да било платежна услуга.
8. Услугата е подробно описана във всеки индивидуален договор за услуги, сключен между NWIRE Bulgaria EOOD и даден Партньор.
9. Получаване на услугата от страна на Партньора става след активиране на акаунт на уеб сайта NOCOINS, а именно:
https://customer.nocoins.today/portal/ auth/signup,
или чрез директно изпращане на имейл на: sales@nocoins.today.
10. При активиране на акаунт Партньорът получава право да свали уникален QR код, който да бъде обвързан с определена страница за безкасово плащане на бакшиши и предоставяне на обратна връзка за полученото обслужване, която да бъде попълвана и използвана от Клиенти на Партньора.
11. Партньорите са свободни да мултиплицират и възпроизвеждат предоставения уникален QR код както намерят за добре и според нуждите на техния бизнес. Например, кодът може да бъде разпечатан на листовки или рекламни материали, достъпен на сайта на Партньора или предоставян на Клиентите единствено от служител на Партньора.
12. Клиент, който иска да предостави безкасов бакшиш или обратна връзка на Партньора, сканира уникалния QR код с мобилното си устройство и е автоматично пренасочен към страницата за безкасово плащане на бакшиши, свързана с конкретния акаунт в уеб платформата NOCOINS. На нея Клиентът има възможност да остави обратна връзка/отзив и/или да платят безкасов бакшиш на произволна сума.
13. Всички плащания се извършват в български лева чрез платформата на Stripe (https://stripe.com/en-bg/privacy).
14. При попълване на сума за безкасов бакшиш Клиентът се пренасочва към сигурна страница на Stripe системата за плащане, където ще получи инструкции за регистрация и последващо извършване на плащане. Плащането се осъществява чрез въвеждане на данни на банкова карта или чрез използване на Apple Pay или Google Pay.
15. Минималният размер не един бакшиш е 1 (един) лев.

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСЛУГАТА

16. NWIRE Bulgaria EOOD не изисква и не удържа такса от Клиента при заплащане на безкасов бакшиш чрез уеб платформата NOCOINS.
17. Таксата за Услугата, предоставяна на Партньора, се определя в индивидуалния договор за предоставяне на услуга. Същата се удържа при трансфера на безкасовия бакшиш от Клиента към Stripe акаунта на Партньора.
18. NWIRE Bulgaria EOOD не следи и не носи отговорност за такси, които се налагат от страна на Stripe за осъществяване на плащанията.
19. Облагането на безкасовите бакшиши, изплатени от Клиента към Партньора, се извършва съгласно приложимото българско законодателство. Партньорът е отговорен за съответното деклариране и изплащане на каквито и да било дължими данъци, такси и осигуровки.

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОПЕРАТОРА НА ПЛАЩАНИЯТА

20. Плащане на безкасов бакшиш, както и на таксата на NWIRE Bulgaria EOOD, се извършват изцяло през платформата на Stripe (Stripe | Payment Processing Platform for the Internet).
21. За целите на извършване на трансферите, Stripe може да обработва лични данни на Клиента и Партньора или негови служители. Политиката за защита на личните данни на Stripe може да бъде намерена на: Privacy Policy (stripe.com).
22. В случай на проблем специфично с дадено плащане, същият се разрешава в комуникация директно с представители на Stripe.

VI. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

23. Клиентът има право:
23.1. Да използва свободно функционалностите на уеб платформата NOCOINS
23.2. Да получава информация за направени безкасови бакшиши или да откаже да получава информационни съобщения за направени бакшиши
23.3. В случай на проблем с използване на Услугата, който не е свързан изрично с извършване на самото плащане, да получи съдействие след изпращане на имейл на support@nocoins.today
24. Клиентът се задължава:
24.1. Да предоставя точна, вярна, пълна и актуална информация при използване на Услугата;
24.2. Да не използва услугата от името на друго лице или да използва лични данни на трети лица, което използване не отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на данните. Клиентът следва да носи пълна отговорност за подобни действия, включително ако те са довели до нарушаване предоставянето на Услугата.
25. Партньорът има право:
25.1. По свое усмотрение да предоставя или не възможност на свои Клиенти да използват услугата (т.е. да предоставя или не уникалния QR код, който му е генериран);
25.2. Да избира начина, по който уникалният QR код да бъде споделян с Клиентите, включително да включва информация за безкасовото предоставяне на бакшиши в свои рекламни и маркетингови материали, като в този процес стриктно спазва изискванията за конфиденциалност на NWIRE Bulgaria EOOD;
25.3. Да получава надеждно осигуряване на услугата.
26. Партньорът се задължава:
26.1. Да спазва настоящите Общи условия, както и индивидуалния договор за предоставяне на Услугата;
26.2. Да използва Услугата за целите на законен бизнес;
26.3. Да пази конфиденциална всяка информация на NWIRE Bulgaria EOOD или на Клиента, която му е станала достъпна при извършване на Услугата;
26.4. Да определи едно физическо лице, което да бъде отговорно за NOCOINS акаунта на Партньора, и да не допуска неоторизиран достъп до уеб платформата NOCOINS на трети лица.
27. NWIRE Bulgaria EOOD има право:
27.1. Да изменя и допълва настоящите Общи условия;
27.2. Да използва трети страни за целите на предоставяне на Услугата.
28. NWIRE Bulgaria EOOD се задължава:
28.1. Да полага всички разумни усилия, за да осигури непрекъснат достъп на Партньорите и Клиентите до съответния акаунт в уеб платформата NOCOINS, освен ако това не е възможно поради независещи от него причини;
28.2. Да осигури конфиденциалността на информацията, предоставяна от Партньора и Клиента по време на предоставяне на Услугат

VII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

29. Партньорът се съгласява NWIRE Bulgaria EOOD да използва негова търговска марка или лого за целите на представяне на референции на уеб сайта.
30. При изрично искане NWIRE Bulgaria EOOD дава разрешение Партньорът да посочва на уеб страницата си и/или страници в социални медии определено лого на NOCOINS, което следва да бъде изрично потвърдено в комуникацията между страните.
31. Цялото съдържание на уеб сайта и уеб платформата NOCOINS, включително фотографии, аудио, видео, текст, графики, данни, информация, дизайн, код на софтуера са изключителна собственост на NWIRE Bulgaria EOOD или се използва след изискано разрешение.
32. Цялото съдържание на Партньора е негова собственост, но Партньорът се съгласява, че съдържание, публикувано на уеб платформата NO COINS, може да бъде използвано от последното за целите на рекламни или маркетингови кампании.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

33. Всеки Партньор сключва индивидуален договор за предоставяне на Услугата от страна на NWIRE Bulgaria EOOD. Подписвайки този договор Партньорът се съгласява с настоящите Общи правила и Политиката за поверителност на NWIRE Bulgaria EOOD.
34. Всеки Клиент се съгласява с настоящите Общи правила при продължаване в уеб платформата NOCOINS, чрез която се предоставя безкасов бакшиш. Преди оставяне на обратна връзка или преминаване към страницата за заплащане на избраната сума безкасов бакшиш Клиентът следва да отметне „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за поверителност на NWIRE Bulgaria EOOD”. Впоследствие Клиентът следва да се запознае и да приеме и Общите условия и политики на Stripe.
35. Всеки друг Посетител на уеб сайта NOCOINS се съгласява с настоящите Общи правила като продължава използването на сайта.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

36. Цялата кореспонденция с NWIRE Bulgaria EOOD се осъществява в електронна форма, като индивидуалният договор за предоставяне на Услугата се подписва с квалифициран електронен подпис или усъвършенстван електронен подпис.
37. Правилата, които NWIRE Bulgaria EOOD спазва при обработка на лични данни, предоставени от Партньорите и Клиентите, могат да бъдат намерени в Политиката за сигурност на NWIRE Bulgaria EOOD, намираща се на nocoins. today.
38. (1) NWIRE Bulgaria EOOD може от време на време да обновява и променя настоящите Общи условия за ползване на Услугата. Клиентите и Партньорите са уведомени за извършените промени, чрез публикуване на обновена версия на Общите условия на уеб сайта NOCOINS, като е отговорност на Клиентите и Партньорите за следят за евентуални промени.
(2) При направени съществени промени, NWIRE Bulgaria EOOD ще уведоми Партньорите чрез имейл, изпратен до адреса, посочен от тях в сключения индивидуален договор за предоставяне на Услугата, или чрез известие, което да се визуализира при първото посещение на акаунта на Партньора в уеб платформата NOCOINS след извършване на промените. Като продължават да използват услугата Партньорите се съгласяват с обновените Общи условия. В случай че Партньор отхвърли направеното обновление на Общите условия, то той няма да има достъп до съответния акаунт на уеб платформата NOCOINS.
39. NWIRE Bulgaria EOOD не носи отговорност за свързани услуги, предоставяни от трети страни, включително във връзка с услугите на Stripe.
40. NWIRE Bulgaria EOOD не може да носи отговорност при какъвто и да било спор между Клиента и Партньора или негови служители.
41. В случай на неразбирателство между страните, същото следва да се разреши по взаимно съгласие, като Партньорът или Клиентът следва да изпратят писмено искане до посочения имейл на NWIRE Bulgaria EOOD, който да го разгледа и да отговори ли предприеме действия в разумен срок.
42. В случай че страните не могат да достигнат до разрешаване на спора, същият следва да бъде отнесен към съответния български съд в гр. София.