ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЕНУАЙЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД
Датата на публикуване: 18.11.2023
Настоящият документ представлява Политика за поверителност на ЕНУАЙЪР България ЕООД (“Политиката“), свързана с изпълнение на Услугата на ЕНУАЙЪР България ЕООД, която се предоставя чрез уеб сайта nocoins. today (уеб сайта NOCOINS).
Тази Политика за поверителност предоставя информация за вашите права съгласно приложимото в България законодателство, включително Общия регламент за защита на данните. Без значение къде се намирате, къде живеете или какво е вашето гражданство, ние предоставяме същия висок стандарт на защита на поверителността на всички наши потребители по целия свят, независимо от тяхната страна на произход или местоположение.
Политиката описва как NWIRE Bulgaria EOOD използва и запазва информацията, която получава от Вас, както и правното основание за това. Във връзка с обработването на личните данни NWIRE Bulgaria EOOD действа като администратор или обработващ лични данни. В случаите, в които NWIRE Bulgaria EOOD действа в качеството си на администратор на лични данни, NWIRE Bulgaria EOOD определя целите и основните средства за обработка, които са представени в Политиката.

I. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

1. „Услуга“ означава услугата, предоставяна чрез уеб страницата и https://nocoins.today/ от NWIRE Bulgaria EOOD на Партньора съгласно индивидуалния договор между страните и Общите условия на NWIRE Bulgaria EOOD.
2. „Посетители на уеб сайта NOCOINS” са всички лица, които са достъпили и използват уеб сайта. По-конкретно те могат да бъдат групирани както следва:
2.1. „Партньор“ означава юридическо или физическо лице, което е страна по този Договор и което поръчва и използва Услугата, предоставяна от NWIRE Bulgaria EOOD. Дейността на Партньора може да бъде всеки бизнес, който работи с крайни клиенти и не е забранен от закона, включително, но не само: хотелиерски и ресторантьорски бизнес, фризьор, банков клон, куриер, доставки по домовете и много други.
2.2. “Клиент” означава клиент на Партньора, който предоставя бакшиш по безкасов начин. Същият използва уеб сайта и уеб платформата без да е необходимо заплащане или предварителна регистрация, чрез сканиране на предоставен уникален QR код.
3. „Безкасов бакшиш“ означава цифрово плащане, извършено през мобилно устройство през уеб платформата NOCOINS и обработено чрез платформата за онлайн плащане Stripe.
4. „Stripe” е платежната система, която следва да бъде използвана за трансфер на бакшиш. Плащанията от страна на Клиента се извършват в съответствие с Общите условия на Stripe, които могат да бъдат достъпени на: https://stripe.com/en-bg/privacy.
5. „Лични данни“ са всякакви данни на Посетител на уеб сайта NOCOINS, които са предоставени в хода на използване на Услугата.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

6. В Политиката „NWIRE Bulgaria EOOD” или „ние“ се отнася до: ЕНУАЙЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД, дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, вписано в ТР към Агенцията по вписванията с ЕИК 207343637, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Солунска“ 40, ет. 2.
7. Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (EС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан по-долу „Регламентът“.
8. Политиката се прилага по отношение на цялата информация, която е споделена от Посетителите при използване на Услугата и на уеб сайта и уеб платформата NOCOINS.
9. Посетителите следва да се запознаят с тази Политика преди използване на Услугата и на уеб сайта и уеб платформата NOCOINS. Ако Посетителят не приема Политиката, той няма възможност да използва Услугата и трябва да напусне уеб сайта NOCOINS.
10. При използване на Услугата Посетителят може да бъде автоматично пренасочван към уеб сайт на трети страни (например на Stripe). В тези случаи NWIRE Bulgaria EOOD няма да носи отговорност за поверителността на личните данни при достъп, а Посетителят има задължение да се запознае със съответните им политики за обработка на личните данни. Например, политиката за поверителност на Stripe може да бъде намерена на: Privacy Policy (stripe.com).

III. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ ОТ NWIRE Bulgaria EOOD

11. „Лични данни“ са всяка информация за един Посетител на уеб сайта NOCOINS, които биха могли, самостоятелно или заедно с друга информация, да ги идентифицира лично или по друг начин да бъде разумно свързана или свързана с тях. Това не включва обобщена, нелична информация, която не идентифицира Посетителя или не може по друг начин да бъде разумно свързано с него. Такава обобщена, нелична информация може да се използва за изследователски цели и за анализиране, подобряване и оптимизиране на нашия уебсайт и на Услугата.
12. NWIRE Bulgaria EOOD получава информация при регистрация на акаунт на Партньор предимно, когато се създаде акаунт в уеб платформата NOCOINS. Това включва, но не се ограничава до имейл и парола; можете доброволно да добавите друга информация при регистрация за Услугата. В допълнение ние можем да събираме и определена информация относно устройството, като IP адрес, използван браузер, операционна система и други.
13. NWIRE Bulgaria EOOD получава информация от Клиента при използване на уеб платформата NOCOINS, такава информация може да включва име, имейл, устройство, от което е достъпвана Услугата и други.
14. NWIRE Bulgaria EOOD не получава или обработва каквато и да било информация относно извършваните плащания на безкасов бакшиш от страна на Клиента.
15. За целите на осигуряване на непрекъснат достъп до Услугата, NWIRE Bulgaria EOOD може да споделя със Stripe лични данни на Клиента или Партньора.
16. При предоставяне на Услугата могат да бъдат събирани и лични данни на служители на Партньора, които са обслужили конкретния Клиент (включително име, месторабота).
17. В случай че Партньор желае да покани други Посетители на уеб сайта NOCOINS, Партньорът може да сподели с нас техен имейл и друга информация за контакт. Преди да реферирате, молим да се уверите, че имате легално право да предоставите подобна информация, тъй като поемате изцяло отговорност да бъдат спазвани приложимите правила за защита на личните данни.
18. NWIRE Bulgaria EOOD не събира умишлено и никаква чувствителна лична информация, като например лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, биометрични или генетични характеристики, данни относно здравето статус или сексуална ориентация, криминално минало или членство в синдикат. Ако изберете да ни изпратите или разкриете каквато и да е чувствителна лична информация, вие носите отговорност за спазването на всички регулаторни мерки за контрол по отношение на тези данни.

IV. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

19. NWIRE Bulgaria EOOD събира и обработва лични данни за целите на предоставяне на Услугата, включително:
19.1. За регистрация и създаване на акаунт на Партньор – NWIRE Bulgaria EOOD използва предоставените имейл и лични данни, както и данни за използваното устройство, браузер и т.н., за да създаде и настрои акаунт за съответния Партньор, чрез който може да бъде използвана Услугата.
19.2. За свързване на акаунта в NOCOINS с услуги, предоставяни от трети страни – при пренасочване в сайта на Stripe.
19.3. За поддръжка и оказване на техническа помощ при използване на Услугата от Клиенти и Потребители – например, NWIRE Bulgaria EOOD може да използва предоставяната контактна информация при невъзможност за влизане в профила и подобни.
19.4. За комуникация с Партньора или Клиента – NWIRE Bulgaria EOOD използва получените данни, за да информира Партньора при важни промени в Услугата или в други неотложни случаи, свързани с акаунта на Партньора.
19.5. За изпращане на маркетингова информация или информация, свързана с Услугата, предоставяна от NWIRE Bulgaria EOOD, до Клиента или Потребителя.
19.6. В случай на необходимост да се спазва даден нормативен акт или законно изискване на държавен орган за предоставяне на информация.
19.7. NWIRE Bulgaria EOOD обработва лични данни на Партньора или Клиента само ако те са предоставени чрез съответните форми на уеб сайта и уеб платформата NOCOINS.
20. Анонимни данни, свързани с Посетителите (например, данни за потребителска сесия), които се събират чрез интернет статистически услуги, се използват за събиране на информация за действия на посетителите на уеб сайта, с цел подобряване качеството и съдържанието на услугата. Споделянето на анонимни данни зависи от настройките на браузера, от който се достъпва уеб сайта.

V. МЕРКИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

21. NWIRE Bulgaria EOOD се стреми да запази в максимална степен личните данни възможно най-безопасни. Ето защо инфраструктурата на NWIRE Bulgaria EOOD е базирана в ЕС. Данните, качени от Партньори или Клиенти, се съхраняват на сървъри, управлявани от NWIRE Bulgaria EOOD и не се съхраняват или обработват от доставчици на облачни услуги.
22. Както е посочено по-горе и в Общите условия за предоставяне на Услугата, всички плащания на безкасови бакшиши се извършват чрез платформата на Stripe. Обработвайки плащанията, последното може да използва лична информация на Посетители на уеб сайта за свои собствени цели и съобразно неговата политика за поверителност.
23. NWIRE Bulgaria EOOD може да предостави Ваши лични данни на свои дъщерни дружества или сътрудници единствено с цел осигуряване на постоянно ниво на изпълнение на Услугата.
24. В определени случаи NWIRE Bulgaria EOOD може да бъде законово задължено да разкрие лични данни на Партньор на правоприлагащи, съдебни или други органи във връзка с всякакви настоящи или бъдещи съдебни производства или за да упражни или защити своите законни права.
25. NWIRE Bulgaria EOOD предприема технически, организационни и правни мерки, за да осигури защитата на личните данни на Посетителите срещу неразрешен или случаен достъп, изтриване, промяна, блокиране, или неправомерно копиране на лични данни. Прилаганите мерки включват и следните:
25.1. Защита на комуникационните канали, чрез които се предоставят данните и се предоставя информацията
25.2. Физическа защита и ограничен достъп до средствата за обработка на информацията и средствата за осигуряване на функционирането на Услугата, както и до инсталациите, в които са монтирани. Всички сървъри са оборудвани със защита срещу външни влияния, използват операционни системи, които няма вероятност да бъдат заразени с вируси и няма достъп от клиентски мрежи до мрежи, чрез които се предоставя Услугата.
26. Периодът, в който се съхраняват и/или обработват личните данни е за срокът на ползване на Услугата плюс максимум 5 години от последното ползване на Услугата. След прекратяване използването на Услугата Партньори или Клиенти имат право по всяко време да оттеглят съгласието си за обработване на лични данни и да поиска да бъде забравен като изпрати имейл на support@nocoins.today със своето искане.

VI. ПРАВА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

27. Съгласно Регламента Посетителите като обекти на лични данни имат следните права:
27.1. Право на достъп до предоставените от тях данни и информация
27.2. Право неверни или непълни данни да бъдат коригирани. Корекция може да бъде извършена след изпращане на съобщение на support@nocoins.today.
27.3. Право на „забравяне“ – след прекратяване на използването на Услугата, Посетителят може да изиска от NWIRE Bulgaria EOOD всички негови лични данни да бъдат изтрити
27.4. Право на възражение – ако Посетителят е против обработването на данните му, той може да изиска това да бъде прекратено в бъдеще
27.5. Посетителят може да откаже да получава маркетингови и рекламни съобщения от NWIRE Bulgaria EOOD.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

28. Приложимото право по отношение на Политиката е българското право за защита на личните данни.
29. Посетителят следва изрично да приеме тази Политика. Партньорът я приема при регистриране на акаунт на уеб платформата NOCOINS, Клиентът приема Политиката при извършване на плащането на безкасов бакшиш на уеб плаформата.
30. В случай на неясноти Посетителите могат да се свържат с NWIRE Bulgaria EOOD на support@nocoins.today.
31. (1) NWIRE Bulgaria EOOD може от време на време да обновява и променя настоящата Политика. Клиентите и Партньорите са уведомени за извършените промени, чрез публикуване на обновена версия на уеб сайта NOCOINS, като е отговорност на Клиентите и Партньорите за следят за евентуални промени.
(2) При направени съществени промени, NWIRE Bulgaria EOOD ще уведоми Партньорите чрез имейл, изпратен до адреса, посочен от тях в сключения индивидуален договор за предоставяне на Услугата, или чрез известие, което да се визуализира при първото посещение на акаунта на Партньора в уеб платформата NOCOINS след извършване на промените. Като продължават да използват услугата Партньорите се съгласяват с обновената Политика. В случай че Партньор отхвърли направеното обновление на Политиката, то той няма да има достъп до съответния акаунт на уеб платформата NOCOINS.
32. NWIRE Bulgaria EOOD не носи отговорност за свързани услуги, предоставяни от трети страни, включително във връзка с услугите на Stripe.